Press "Enter" to skip to content

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา : จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย หน่วยราชการในพระองค์


สมุดลงนามถวายพระพร ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ด้วย สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือเชิญชวนหน่วยงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และของทุกปี ตลอดเดือนพฤษภาคม ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้แจ้งส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงได้มีการจัดทำสมุดลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์นี้ขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายนามถวายพระพร

Mission News Theme by Compete Themes.