Press "Enter" to skip to content

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


๖.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

O6.1-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-๒๕๖๐


๖.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

O6.2-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-๒๕๔๒-และที่แก้ไขเพิ่มเติม


๖.๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕

O6.2.1-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๒-พุทธศักราช-๒๕๔๕


๖.๒.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓

O6.2.2-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๓-พุทธศักราช-๒๕๕๓


๖.๒.๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๒

O6.2.3-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๔-พุทธศักราช-๒๕๖๒


๖.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

O6.3-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธการ-พุทธศักราช-๒๕๔๖


๖.๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๓

O6.3.1-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธการ-ฉบับที่-๒-พุทธศักราช-๒๕๕๓


๖.๓.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๖๒

O6.3.2-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธการ-ฉบับที่-๓-พุทธศักราช-๒๕๖๒


๖.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

O6.4-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พุทธศักราช-๒๕๔๗


๖.๔.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑

O6.4.1-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-๒-พุทธศักราช-๒๕๕๑


๖.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓

O6.4.2-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-๓-พุทธศักราช-๒๕๕๓


๖.๔.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๒

O6.4.3-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-๔-พุทธศักราช-๒๕๖๒


๖.๕ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖

O6.5-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พุทธศักราช-๒๕๔๖


๖.๖ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช ๒๕๔๕

O6.6-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พุทธศักราช-๒๕๔๕


๖.๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๐

O6.7-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พุทธศักราช-๒๕๔๐


๖.๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช ๒๕๖๒

O6.8-พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-พุทธศักราช-๒๕๖๒

Mission News Theme by Compete Themes.