Press "Enter" to skip to content

ITA Online การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลรายละเอียดผู้ตอบการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อมูลแหล่งข้อมูล URL
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงานhttp://web.kkn5.go.th/?p=2284
ข้อมูลผู้บริหารhttp://web.kkn5.go.th/?p=2286
อำนาจหน้าที่http://web.kkn5.go.th/?p=2288
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttp://web.kkn5.go.th/?p=2290
ข้อมูลการติดต่อhttp://web.kkn5.go.th/?p=2292
กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttp://web.kkn5.go.th/?p=2294
ข่าวประชาสัมพันธ์http://web.kkn5.go.th/?p=2296
Q&A : ติดต่อสอบถามhttp://web.kkn5.go.th/?p=2298
Social Networkhttp://web.kkn5.go.th/?p=2300
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttp://web.kkn5.go.th/?p=2382
การบริหารงาน
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีhttp://web.kkn5.go.th/?p=2365
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนhttp://web.kkn5.go.th/?p=2368
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttp://web.kkn5.go.th/?p=2370
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttp://web.kkn5.go.th/?p=2372
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttp://web.kkn5.go.th/?p=2374
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttp://web.kkn5.go.th/?p=2376
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttp://web.kkn5.go.th/?p=2378
E-Servicehttp://web.kkn5.go.th/?p=2380
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttp://web.kkn5.go.th/?p=2389
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttp://web.kkn5.go.th/?p=2391
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttp://web.kkn5.go.th/?p=2394
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttp://web.kkn5.go.th/?p=2396
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลhttp://web.kkn5.go.th/?p=2398
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลhttp://web.kkn5.go.th/?p=2400
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttp://web.kkn5.go.th/?p=2402
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttp://web.kkn5.go.th/?p=2404
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttp://web.kkn5.go.th/?p=2406
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttp://web.kkn5.go.th/?p=2409
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttp://web.kkn5.go.th/?p=2412
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttp://web.kkn5.go.th/?p=2416
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่http://web.kkn5.go.th/?p=2384
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttp://web.kkn5.go.th/?p=2386
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttp://web.kkn5.go.th/?p=2418
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีhttp://web.kkn5.go.th/?p=2420
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบhttp://web.kkn5.go.th/?p=2422
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttp://web.kkn5.go.th/?p=2424
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนhttp://web.kkn5.go.th/?p=2426
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttp://web.kkn5.go.th/?p=2428
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttp://web.kkn5.go.th/?p=2414
การขับเคลื่อนจริยธรรมhttp://web.kkn5.go.th/?p=2430
การประเมิน จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐhttp://web.kkn5.go.th/?p=2432
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttp://web.kkn5.go.th/?p=2434
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttp://web.kkn5.go.th/?p=2436
Mission News Theme by Compete Themes.