Press "Enter" to skip to content

KKN5 KRU DEE T1 ระบบประเมินครูผู้ช่วยออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้จัดทำนวัตกรรมในการบริหารจัดการครูผู้ช่วยแบบออนไลน์ KKN5 KRU DEE T1 ขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร ลดการใช้กระดาษหรือวัสดุสิ้นเปลือง อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ สามารถนำสถิติ ข้อมูลสารสนเทศมาต่อยอดใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และวางแผนประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้
โดยระบบบริหารจัดการครูผู้ช่วยแบบออนไลน์ KKN5 KRU DEE T1 ได้เปิดระบบให้ครูผู้ช่วยและคณะกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้บันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบบริหารจัดการครูผู้ช่วยแบบออนไลน์ KKN5 KRU DEE T1 ตามลิ้งก์ https://www.krudeet1.com/KKN5/KruDee.Web

คู่มือการใช้งาน

Mission News Theme by Compete Themes.