Press "Enter" to skip to content

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25-1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


O25-2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


O25-3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


O25-4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน


O25.5-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Mission News Theme by Compete Themes.