Press "Enter" to skip to content

สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 20 อัตรา และร่วมบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) 56 อัตรา

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 มอบนโยบายและให้โอวาทในการปฏิบัติงานและความเป็นผู้นำทางวิชาการในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ตลอดจนการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ให้แก่ ผู้อำนวยการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการรับรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา พร้อมกันนี้เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU : Memorandum of understanding) ระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษากับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 56 ราย ณ ห้องประชุมม่านแพชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วยนายสุระพลสอนเสนา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายแสงดาว เชิดชู นายจิรสิน เฮ้าเส็ง อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้แนวคิดในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดกฎหมาย ระเบียบของทางราชการในการปฏิบัติงาน ใช้หลักศาสตร์และศิลป์ในการบริหารบุคคล บริหารงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้ยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (…ดูภาพทั้งหมด…)

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.