Press "Enter" to skip to content

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยมีนายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นการศึกษาขอนแก่นทั้ง 6 เขตพื้นที่ และตัวแทนผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชธมฺโม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายที่ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชินชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ไว้ก่อนปฏิบัติหน้าที่ว่า เรียนดีมีความสุข จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ความร่วมมือของทุกภาคส่วนมีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา โดยนโยบายต่างๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลงไว้ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารอย่างมีความสุข ครูผู้สอนสอนอย่างมีความสุข นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาค แก้ไขปัญหาหนี้สินครู การประเมินวิทยฐานะเพื่อความเติบโตทางวิชาชีพ ส่งเสริมและแนะแนวการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะอาชีพ ลดขั้นตอนเนื้อหาที่ไม่จำเป็นในหลักสูตรโดยเน้นเนื้อหาที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้สำหรับสายวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนและร่นเวลาการศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะพิเศษหรือมีความเก่งในด้านวิชาการในด้านต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนชุมแพ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล และโรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ภูผาม่านเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดรายได้ โดยโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดทำ mou ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย เยอรมัน ชุมแพ จีเทค จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 ส่งผลให้ นักเรียน นำทักษะที่ได้รับ บูรณาการกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ เช่น เกิดทักษะการขายออนไลน์ การตัดต่อภาพยนตร์ การซ่อมเครื่องยนต์. (…ดูภาพทั้งหมด…)

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.