Press "Enter" to skip to content

รับ – ส่ง แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดำเนินการ รับ – ส่ง แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ให้กับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อให้สนามสอบทุกๆสนามสอบในศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

More from ข่าวกิจกรรมMore posts in ข่าวกิจกรรม »
Mission News Theme by Compete Themes.