Press "Enter" to skip to content

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

O14.3-คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล


O14.3.1-คู่มือผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


O14.3.2-คู่มือการกำหนดตำแหน่ง


O14.3.3-คู่มือการปฎิบัติงานการพัฒนาอย่างเข้ม


O14.3.4-คู่มือการปฎิบัติงานย้ายครูผู้สอน


O14.3.5-คู่มือการเลื่อนเงินเดือน


O14.3.6-คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ


O14.3.7-คู่มืองานทะเบียนประวัติ


O14.3.8-คู่มือการปฏิบัติงานระบบ-hrms


O14.3.9-คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ


O14.3.10-คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ-DPA


O14.3.11-คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องราชฯ-2566


O14.3.12-คู่มือการปฏิบัติงาน

Mission News Theme by Compete Themes.