Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ประกาศผู้จัดซื้อ”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป…

Mission News Theme by Compete Themes.