Press "Enter" to skip to content

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนน-คสล

Mission News Theme by Compete Themes.