Press "Enter" to skip to content

การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทความวิจัย “การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5” โดย นายปราโมทย์ โสภา และ ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ

บทความวิจัย

Mission News Theme by Compete Themes.