Press "Enter" to skip to content

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาการอ่าน

นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้า รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยจัดทำบทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่อ

Mission News Theme by Compete Themes.